Kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämisen lisäedellytyksillä ei merkittäviä vaikutuksiaKansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämisen lisäedellytysten merkitys olisi nykyisen toimeentulovaatimuksen rinnalla vähäinen. Lisäedellytyksistä osa olisi hallinnollisesti helposti ja kustannustehokkaasti toteutettavissa, mutta toimeentuloedellytys tiukasti tulkittuna rajaa kohderyhmän hyvin pieneksi.


Oxford Research toteutti yhdessä Väestöliiton ja Lucify oy:n kanssa selvityksen perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamisen mahdollisuuksista ja vaikutuksista osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa. Hankkeessa tarkasteltiin EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mahdollistamien lisäedellytysten soveltamista kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämisessä. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan toimeentuloedellytyksen soveltamista Suomen kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistämisessä.

 

Direktiivin mahdollistamia lisäedellytyksiä ovat kotoutumisedellytys, asuntoedellytys, asumisaikavaatimus, vähimmäisikää koskeva vaatimus ja sairausvakuutusedellytys. Selvityksessä tarkastellaan näiden käyttöönoton mahdollisuuksia ja vaikutuksia Suomessa aikaisemman tutkimuksen valossa sekä viiden vertailumaan kokemusten kautta. Vertailumaina ovat Tanska, Saksa, Alankomaat, Ruotsi ja Norja. Oxford Researchin maatoimistot toteuttivat vertailuaineiston keräämisen Pohjoismaissa, Saksan ja Alankomaan osalta yhteistyökumppanina Radboud University Nijmegen Alankomaissa.

 

Selvityksen taustalla on kesällä voimaan tullut lakimuutos, jonka myötä turvatun toimeentulon vaatimus ulotettiin tietyin poikkeuksin koskemaan kansainvälistä suojelua saaneiden perheitä myös silloin, kun perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa. Toimeentuloedellytys on koskenut jo aiemmin perheitä, jotka on muodostettu vasta perheenkokoajan Suomeen tulon jälkeen.

 

Lakimuutoksen seurauksena se lisäedellytysten kohderyhmä jäisi pieneksi. Maahanmuuttovirasto arvioi, että 2016 jätetään 3000 kansainvälistä suojelua saaneen perhesideperusteista oleskelulupahakemusta. Selvityksessä tehdyn skenaarion mukaan perheenyhdistämisen peruskriteerit jäävät täyttämättä 900 hakemuksessa. Toimeentuloedellytys jäisi täyttymättä 1278 hakemuksessa. Hyväksytystä 821 hakemuksesta 756:ssa perheenyhdistämistä on haettu kolmen kuukauden sisällä oleskeluluvan myöntämisestä, jolloin niihin ei voi soveltaa mitään edellytyksiä. Näin lisäedellytyksiä voisi soveltaa 65 hakemukseen.

 

Lisäedellytyksistä asumisaikaedellytys ja vähimmäisikää koskeva vaatimus ovat helposti ja kustannuste-hokkaasti toteutettavissa. Asuntoedellytyksen vaikutukset ja sen soveltamisesta saadut kokemukset ovat ristiriitaisia. Sairausvakuutusedellytystä ei sovelleta yhdessäkään vertailumaassa, eikä sen soveltaminen Suomessakaan olisi ongelmatonta. Kotoutumisedellytystä sovelletaan suhteellisen laajasti. Sillä on havaittu olevan erilaisia myönteisiä ja kielteisiä kotoutumiseen liittyviä vaikutuksia. Lisäedellytysten vaikutukset jäävät kuitenkin vähäisiksi, koska toimeentuloedellytys rajaa kohderyhmän pieneksi.

 

Suomen kansalaisten ja kolmannen maan kansalaisten kohdalla toimeentuloedellytyksen käyttöönotto rajaisi perheenyhdistämisen mahdollisuuksia huomattavasti. Hankkeessa tehdyn skenaarion perusteella hieman alle 50 prosentissa 2014-2015 solmituista Suomen kansalaisen ja kolmannen maan kansalaisen avioliitosta suomalainen puoliso täyttäisi ohjeellisen toimeentuloedellytyksen.

 

Raportti on ladattavissa valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan kotisivuilta: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=15902

 

 

Raportin voi ladata suoraan tästä linkistä.

 

Lucify toteutti hankkeessa interaktiivisen datavisualisaatiotyökalun, jolla voi tarkastella eri maahanmuuttajaryhmien sekä kolmannen maan kansalaisen kanssa avioliiton solmineiden suomalaisten mahdollisuuksia täyttää toimentuloedellytys. Se on käytettävissä osoitteessa http://www.lucify.com/reunification/

 

Etusivun kuva: Moody College of Communications/Flickr, licenced under CC BY-SA 2.0

21-12-2016


 • Julkiset palvelut

  Asiakas julkisten palveluiden kehittämisen lähtökohdaksi

 • MyData

  Tiedon parempi saatavuus mahdollistaa yksilöityjä palveluita.

 • Kirjastot ja talous

  Kirjastojen talousvaikutukset ovat miljardiluokkaa

 • Uudet toimitilat

  Olemme muuttaneet Töölöön, tervetuloa käymään

 • Yhtäköyttä-raportti

  Yhtäköyttä-hankkeessa edistetään tiedon sitomista päätöksentekoon.

 • Perheenyhdistäminen

  Perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamisen vaikutukset

 • Dataosaaminen

  Kartoitimme massadatan ja omadatan sekä robotiikan ja automaation osaamistarpeita

 • Guggenheim Helsinki

  OR selvitti museohankkeen vaikutuksia Helsingin vetovoimaan.

 • Hankintastrategia

  Kuntien hankinnat parantavat alueiden elinvoimaisuutta.

 • Yhtäköyttä

  Yhtäköyttä-hankkeen kokeiluja kehitettiin yhdessä yleisön kanssa

 • Riskisijoitukset

  Oxford Research selvitti Euroopan komissiolle VC-markkinoita

 • Merialan osaaminen

  Oxford Research selvitti Suomen meriklusterin osaamistarpeita Kyamkin kanssa

 • Yhteinen tietopohja

  Oxford Research mukana edistämässä tiedon käyttöä päätöksenteossa

 • Tasa-arvo tieteessä

  Oxford Research toteutti kansainvälisen vertailun tasa-arvosta tutkimuksessa.

 • Lounasetuselvitys

  Oxford Research selvitti lounasedun taloudellisia vaikutuksia.

 • Arviointi TEMille

  Oxford Research toteuttaa vaikuttavuusarvioinnin esiselvityksen

 • Uusi johto

  Arttu Vainio aloitti Oxford Researchin toimitusjohtajana

 • Avoin hallinto

  Selvitimme OGP:n toteutumista Suomessa

 • Perheystävällisyys

  Tutkimme tanskalaisten työpaikkojen perheystävällisiä käytäntöjä

 • Uusi julkaisu

  Älykkään meriteollisuuden tilanne- ja mahdollisuuskartoitus julkaistu

 • Palvelinkeskukset

  "Finland's Giant Data Center Opportunity" raportti luovutettiin pääministerille.

 • Meriteollisuus

  Oxford ja Helsingin kaupunki yhteistyöhön älykkään meriteollisuuden edistämiseksi

 • Vuoden Isä 2014

  Toimitusjohtaja Jouni Eho on saanut Vuoden Isä kunniamaininnan vuonna 2014.

 • MOCT arviointi

  Oxford Research arvioi MOCT hankkeen Greater Helsinki Promotionille

 • Työvoimapolitiikka

  Oxford Research selvittää työvoimapoliittisen koulutuksen organisoitumista.

 • Vint Cerf

  Vint Cerf ensimmäistä kertaa Suomessa Googlen ja Oxford Researchin seminaarissa.

 • Uusi vahvistus

  KTM Jussi Nissilä aloittaa vanhempana analyyttikkona elokuun alusta

 • Sopupelaaminen

  Euroopan komission toimeksiantama tutkimus sopupelaamisesta Euroopassa

 • Kasvuyrittäjyys

  Oxford Research analysoi kasvuyrittäjyyttä ja yliopistoyhteistyötä

 • Digitalisaatio

  Oxford Research mittaa yritysten digitalisaation astetta Googlen toimeksiannosta

 • Uusi raportti

  Englannikielisen perusopetuksen käynnistämistä selvitettiin Kotkan-Haminan seudul

 • NELI:n arviointi

  Oxford Research arvioi North European Logistics Instituten toimintaa.

 • Helsinki-Tallinna

  Oxford Research konsultoi Helsingin kaupunkia Juutinrauman parhaista käytännöistä

 • Tasa-arvo

  Oxford Research toteuttaa Pohjoismaisen kartoituksen tasa-arvon toteutumisesta.

 • Uusi julkaisu

  Oxford Research julkaisi joukkoistamiskokeilun tuloksista kertovan raportin

 • Kehityskäytävä

  Oxford, Aalto Yliopisto ja Demos rakentavat kestävää Tukholma-Pietari kehityskäyt

 • Helsingin toimisto

  Oxford Research laajentaa Suomessa ja avasi Helsingin toimiston

 • Aurinkoenergia

  Oxfordin Teresa Haukkala alusti eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaa aurinkoenergias

 • Suomen tiimi kasvaa

  VTM Lotta Engdahl tuo tiimiin menetelmäosaamista sekä kokemusta tutkimusprojektie

 • Jätä avoin hakemus!

  Haemme jatkuvasti motivoituneita osaajia eritasoisiin tehtäviin.

 • Joukkoistaminen

  Oxford Research konsultoi Kotkaa strategiapäivityksen joukkoistamisessa

 • Päätökstenteko

  Oxford Research analysoi uudenlaista paikkalista päätöksentekokulttuuria

 • Oxford vahvistuu

  VTM Teresa Haukkala vahvistamaan Oxford Researchin tiimiä

 • Kestävä matkailu

  Lisää matkailijoita, yhteistyötä ja investointeja kestävän kehityksen avulla!

 • Videokooste

  Täältä pääset Oxford Knowledge Cafen videokoosteeseen!

 • Truly Nordic

  Suomen Oxford Research täydentää Tanskan, Ruotsin ja Norjan palveluverkostoa

 • Knowledge Cafe

  Tule kansainväliseen huippuseminaariimme Kotkassa 23.10.2012.

 • Uusi tutkija

  Oxford Research kasvaa. Uusi tutkija BA Erkki Hedenborg aloittaa vuoden 2013 alus

 • Huippuseminaari

  Ilmoittaudu mukaan 10.6.2013 seminaariin!

 • Tiimi vahvistuu

  KTM Vesa Kokkonen aloitti analyytikkona Oxford Researchissä

 • Uusia vahvistuksia

  Oxfordin Suomen tiimi vahvistui Annika Utriaisella ja Juho-Matti Paavolalla

 • Edustustehtävä

  Toimitusjohtaja Jouni Eho edustaa Suomea tasa-arvo seminaarissa Berliinissä